Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je op welke wijze Sportbedrijf Raalte omgaat met jouw persoonsgegevens. Sportbedrijf Raalte gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en streeft ernaar de persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit doet Sportbedrijf Raalte door regelmatig na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van data als op het gebied van wetgeving omtrent gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

Gebruik dienstverlening

Wanneer je gebruik maakt van de dienstverlening van Sportbedrijf Raalte hebben wij een aantal gegevens van jou nodig om onze diensten te kunnen uitvoeren en jou te kunnen identificeren. Sportbedrijf Raalte kan de volgende gegevens van jou verwerken:

 • Voor- en achternaam (of contactgegevens van ouder of wettelijk vertegenwoordiger bij een kind jonger dan 16 jaar)
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • (Pas)foto en beeldmateriaal

Deze persoonsgegevens verwerkt Sportbedrijf Raalte omdat deze 1) door jou op eigen initiatief zijn verstrekt, 2) in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, 3) door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt of 4) via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Solliciteren via website

Als je solliciteert via de website, kan Sportbedrijf Raalte de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • (Pas)foto

De meeste persoonsgegevens worden door jou bij het solliciteren verstrekt.

Verwerkingsdoelen

De persoonsgegevens die Sportbedrijf Raalte verwerkt, worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Dat betekent dat Sportbedrijf Raalte jouw persoonsgegevens enkel verwerkt voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst, het voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen, het voeren van onze administratie en de communicatie met jou. Verder kun je op de website van Sportbedrijf Raalte jouw persoonsgegevens achterlaten voor onder andere reservering of aanmelding van (proef)lessen, evenementen, trainingen, verhuur.

De persoonsgegevens die worden verstrekt in verband met een sollicitatie, verwerkt Sportbedrijf Raalte om contact met jou op te nemen, jou te kunnen identificeren en te benaderen, om je correct aan te spreken en om de geschiktheid voor een bepaalde functie te beoordelen.

Grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

De meeste persoonsgegevens die Sportbedrijf Raalte verwerkt, verwerken wij dit omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met jou uit te voeren. In enkele gevallen is Sportbedrijf Raalte wettelijk verplicht om persoonsgegevens van jou te verwerken.

Daarnaast verwerkt Sportbedrijf Raalte jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang. Hiervan is sprake als je gebruikt maakt van de contactmogelijkheden via de website. Het belang van Sportbedrijf Raalte is om jou van dienst te kunnen zijn. Je bepaalt zelf of je jouw persoonsgegevens hiervoor wilt achterlaten. Mocht je bezwaar hebben tegen deze verwerking dan kun je dit aangeven via info@sportbedrijfsraalte.nl.

Indien geen sprake is van een van bovenstaande of overige wettelijke grondslagen, vraagt Sportbedrijf Raalte toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Je hebt te allen tijde het recht om de gegeven toestemming weer in te trekken door een e-mail te sturen naar info@sportbedrijfraalte.nl.

Beeldmateriaal

Sportbedrijf Raalte kan foto’s of video’s van jou maken. Daarbij proberen wij geen personen herkenbaar in beeld te brengen. Als wij foto’s of video’s van jou willen maken waarop je herkenbaar in beeld bent, dan vragen wij hiervoor jouw toestemming en geven daarbij aan voor welke doeleinden wij de foto’s en video’s willen gebruiken. Je kunt jouw toestemming weer intrekken door een e-mail te sturen naar info@sportbedrijfraalte.nl.  

Nieuwsbrief

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief, zodat je op de hoogte bent van al het nieuws of informatie krijgt over diensten van Sportbedrijf Raalte. Heb je je aangemeld voor de nieuwsbrief en wil je deze niet meer ontvangen? Je kunt je afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief.

Bewaartermijn

Sportbedrijf Raalte bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Wanneer je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, worden jouw persoonsgegevens bewaard voor de periode dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als je je afmeldt voor de nieuwsbrief, ontvang je geen nieuwsbrief meer.  

Persoonsgegevens die zijn verkregen voor een sollicitatie worden vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd verwijderd, tenzij je Sportbedrijf Raalte toestemming hebt gegeven de persoonsgegevens langer te bewaren. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken. Dit kun je doen door een mail te sturen naar vacature@sportbedrijfraalte.nl.  

Delen met derden

Sportbedrijf verstrekt jouw gegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Sportbedrijf Raalte zorgt er altijd voor dat alleen de noodzakelijke persoonsgegevens gedeeld worden.

Beveiliging van persoonsgegevens

Sportbedrijf Raalte neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Denk aan maatregelen voor veilig gebruik van de website en systemen van Sportbedrijf Raalte.

Rechten van betrokkenen

Het is mogelijk om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Je kunt dit doen door een verzoek per e-mail te sturen naar info@sportbedrijfraalte.nl. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Sportbedrijf Raalte niet of niet volledig aan jouw verzoek kan voldoen, bijvoorbeeld in verband met wettelijke bewaartermijnen. Het is belangrijk dat je kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn of dat je als ouder/verzorger inzage wilt in persoonsgegevens.

Klachten

Wanneer je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met Sportbedrijf Raalte via info@sportbedrijfraalte.nl. Daarnaast heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Sportbedrijf Raalte kan de privacyverklaring wijzigen als dat nodig is. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen via de website, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Vragen

Over vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, dan wel de verwerking van persoonsgegevens door Sportbedrijf Raalte kun je contact met ons opnemen via info@sportbedrijfraalte.nl.

Cookies